Kategorie

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możesz zostawić w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.


2. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Zabrze:

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/odpady-komunalne/inne/punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również pozostawić na Mobilnych PSZOK-ach, które funkcjonują w każdej dzielnicy Miasta Zabrze w godzinach 6-10, 16-20 w terminach zgodnych z harmonogramem zamieszczonym na stronie: www.um.zabrze.pl

https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych/2020


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Gmina Zabrze udostępnia informację o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650)


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu


Adresy punktów zbierania ZSEE:

ul. Cmentarna 19f
41-800 Zabrze
tel. 32 3763450
pon.- pt. w godz. 7-21 


3. Małogabarytowy zużyty sprzęt możesz zostawić w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.


4. Możesz również oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.


5. Lub zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu niewolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. 
Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!Grożą za to kary pieniężne.