Kategorie

 § 1. Postanowienia ogólne


 
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) stanowią integralną część umów dotyczących zakupu Towarów sprzedawanych przez Evolution Brand Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu („Sprzedawca”) na rzecz odbiorców Towarów („Kupujący”), w bieżących i przyszłych warunkach handlowych Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Zwroty użyte w OWS będą miały następujące znaczenie: a. Towary - przedmioty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy będące przedmiotem Umowy, b. Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w wyniku przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia na Towary złożonego przez Kupującego.
 3. Zawarcie Umowy oznacza, że Kupujący zapoznał się z niniejszymi OWS i wyraża zgodę na ich włączenie do Umowy. OWS wiążą Kupującego z chwilą zawarcia Umowy. OWS dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.klima-sklep.pl
 4. W przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Kupującemu OWS przed zawarciem Umowy uważa się, że stają się one integralną częścią Umowy. Wszelkie zakupy dokonane po dniu 1.01.2023 roku są równoznaczne z zaakceptowaniem OWS umieszczonego na stronie www.klima-sklep.pl.  
 


 § 2. Zamówienia


 
1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy Kupujący przekaże Sprzedawcy zamówienie na Towary. Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej - korespondencją mailową. Sprzedawca ma prawo, według własnego uznania, do przyjęcia zamówienia, które nie będzie złożone w formie określonej powyżej. Zamówienie powinno zawierać co najmniej:
 a. dokładną specyfikację Towaru: nazwę, rodzaj,
 b. ilość sztuk/kompletów,
 c. warunki płatności,
 d. miejsce i termin dostawy/odbiór własny,
 e. dane Kupującego wraz z kontaktem do osoby upoważnionej do realizacji zamówienia. Cena zamawianego Towaru będzie określana na podstawie oferty przygotowanej dla Kupującego lub aktualnie obowiązującego Cennika, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielanych Kupującemu.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia w całości przez Sprzedawcę złożonego zamówienia. Przez zatwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia rozumie się również przystąpienie przez Sprzedawcę do jego realizacji zgodnie z treścią zamówienia. W przypadku dokonania przez Sprzedawcę zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści zamówienia poczytuje się, że strony są związane zamówieniem złożonym przez Kupującego z uwzględnieniem zmian lub uzupełnień poczynionych przez Sprzedawcę.
 3. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy lub zmiana jej treści nie będzie prawnie skuteczna, chyba że na takie zmiany na piśmie uprzednio wyrazi zgodę Sprzedawca. Towary nie podlegają zwrotowi i wymianie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za szkody powstałe z bezpodstawnej rezygnacji w całości lub w części z zamówienia po zawarciu Umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może zaakceptować zwrot Towaru, pod warunkiem, że Towar jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, kompletny (wraz z akcesoriami i dokumentami), nie nosi śladów usuwania zabezpieczeń transportowych, śladów użytkowania i jest pełnowartościowy. W tym przypadku Klient pokrywa koszty zwrotu oraz akceptuje pomniejszenie wartości korygowanej urządzenia o 30% opłaty manipulacyjnej.
 4. Kupujący w przypadku zakupu urządzeń z gazami cieplarnianymi zobowiązany jest do przedstawienia dowodów wymaganych przez Dz.U 2015 poz. 881 oraz Dz.U. 2017 poz. 1567 art. 13a ust 1 i 2. Urządzenia zawierają gazy cieplarniane R410A – GWP 2088, R32 - GWP 675, R134A - GWP1430.  
 


 § 3. Warunki dostawy


 
1. W przypadku, gdy dostawa Towaru będzie realizowana przez Sprzedawcę, wykonanie Umowy przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego następuje w momencie udostępnienia Towaru w magazynie Sprzedawcy przewoźnikowi, któremu zlecono dostawę pod adres wskazany w zamówieniu lub ofercie Sprzedawcy. Dostawa Towaru przez Sprzedawcę będzie realizowana na terenie Uni Europejskiej. Kupujący jest zobowiązany do fachowego i niezwłocznego rozładunku Towaru, ponosząc związane z tym koszty oraz ryzyka. Ubezpieczenie zakupionego Towaru od ryzyka jego uszkodzenia bądź utraty w czasie rozładunku obciąża Kupującego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą udostępnienia Towaru.
 2. W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy zewnętrznej.
 3. W przypadku, gdy zgodnie z Umową odbiór Towaru będzie następował bezpośrednio przez Kupującego (jego przewoźnika) z magazynu Sprzedawcy, zrealizowanie Umowy przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego następuje w momencie udostępnienia Towaru do wydania w magazynie Sprzedawcy. Odbiór Towaru, jego załadunek oraz transport nastąpi na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W takim przypadku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą, gdy Towar został udostępniony do odbioru przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku, gdy z Umowy nie wynika, aby dostawa miała być realizowana przez Sprzedawcę przyjmuje się, że obowiązek dostawy (odbioru) Towaru, w tym koszty z tym związane, ciąży na Kupującym.
 5. Potwierdzeniem wydania Towarów oraz dokonania przez Kupującego odbioru ilościowego i jakościowego Towarów jest:
 a) w przypadku odbioru osobistego – podpisany dokument WZ,
 b) w przypadku dostawy Towaru – podpisany list przewozowy.
 6. Terminy realizacji dostawy, określone w Umowie, są orientacyjne i mogą ulec zmianie, a zaistnienie takich okoliczności nie stanowi podstawy dla Kupującego do rozwiązania lub zmiany warunków Umowy. 7. Wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę, związane z brakiem odbioru Towaru lub opóźnieniem w odbiorze, będą obciążały Kupującego. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z oczekiwaniem na wyładunek Towaru z samochodu przewoźnika, oczekiwaniem na odbiór Towaru z magazynu Sprzedawcy, koszty związane ze składowaniem nieodebranego Towaru, w tym jego ubezpieczenia, jak również koszty transportu, wynikające z rezygnacji odbioru Towaru.  
 


 § 4. Uszkodzone przesyłki


 
 1. Kupujący każdorazowo jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności przewoźnika. Informują o tym stosowne oznaczenia na paczkach.
 2. W przypadku, gdy szkoda zauważona jest przy odbiorze Towaru, Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki, wpisując na liście przewozowym adnotację: „Odmowa przyjęcia z powodu uszkodzenia”.
 3. Jeżeli Kupujący decyduje się odebrać taką przesyłkę zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzeń oraz dokumentacji zdjęciowej szkody (towaru i opakowania), a następnie – nie później niż następnego dnia roboczego - wysłać do Sprzedawcy opis zdarzenia, protokół szkody oraz dokumentację zdjęciową.
 4. Jeśli Kupujący odbierze uszkodzoną przesyłkę bez protokołu szkody i bez wpisu w liście przewozowym, to domniemuje się, że przesyłka została dostarczona w stanie bez uszkodzeń.
 5. Reklamacje należy przesyłać na adres: biuro@klima-sklep.pl 


 § 5. Cena. Warunki płatności ceny


 1. O ile inaczej nie uzgodniono ze Sprzedawcą, cena Towarów będzie ustalana na podstawie aktualnego Cennika Sprzedawcy, obowiązującego w dniu złożenia zamówienia lub na podstawie oferty uwzględniającej indywidualną wycenę.
 2. W przypadku zmiany Cennika Nowy Cennik wiąże Kupującego każdorazowo od momentu doręczenia go Kupującemu lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z treścią nowego Cennika w inny sposób, w tym poprzez zamieszczenie Cennika na stronie internetowej www.klima-sklep.pl. 3. Jeżeli Cennik będzie zawierał cenny netto Towarów (bez podatku VAT), to cena zostanie
 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy postanowieniami OWS a postanowieniami Umowy – pierwszeństwo znajdą postanowienia Umowy.
 6. Wszelkie spory wynikłe z realizacji, czy interpretacji OWS lub Umowy będą podlegać prawu polskiemu.
 7. Kupujący nie ma prawa dokonać cesji praw i obowiązków przysługujących Kupującemu wobec Sprzedawcy wynikających z Umowy, w tym zrealizowanych zamówień, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 8. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne bądź bezskuteczne, nie wpływa to na ważność bądź skuteczność pozostałych postanowień OWS.
 9. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji OWS lub Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy powiększona o podatek od towarów i usług według stawki zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

 10. O ile nie ustalono inaczej w Umowie, wynagrodzenie należne Sprzedawcy za Towar staje się wymagalne z chwilą dostawy Towaru.
 11. W razie opóźnienia Kupującego w płatności wynagrodzenia, Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 12. W razie opóźnienia Kupującego w płatności wynagrodzenia lub w razie przekroczenia przez niego limitu kredytowego (tj. limitu niewymagalnych wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego powiększonego o wartość przyjętych do akceptacji zamówień i ofert Sprzedawcy – o ile taki limit zostanie uzgodniony), Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się z wykonaniem Umowy, z jakimikolwiek innymi świadczeniami na rzecz Kupującego z jakichkolwiek innych tytułów zobowiązaniowych, a także ma prawo wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego. W takiej sytuacji wszelkie istniejące zobowiązania, względem których Sprzedawca udzielił Kupującemu zgody na opóźnienie w ich zapłacie, stają się wymagalne, oraz dodatkowo Sprzedawca ma prawo żądać udzielenia przez Kupującego dodatkowego zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy.
 13. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 


 § 6. e-faktura


 1. Zamówienie i zakup oferowanych przez Sprzedawcę Towarów oznacza jednoczesną akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (e-faktura).
 2. Kupujący dokonując zamówienia winien jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, na który Sprzedający prześle wystawioną e-fakturę. W przypadku braku powiadomienia Sprzedającego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres poczty elektronicznej uważa się za prawidłowo doręczoną.
 3. Kupujący ma prawo do złożenia oświadczenia o braku akceptacji wystawienia i przesłania faktury w formie elektronicznej. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również w przypadku niepodania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt. 2, Sprzedawca prześle Kupującemu fakturę w formie tradycyjnej (papierowej), pobierając jednocześnie opłatę manipulacyjną w kwocie 5 złotych netto, która zostaje doliczona do ceny zakupu urządzeń.
 4. Wystawienie faktury w wersji papierowej jest bezpłatne, a opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 3, stanowi wyłącznie uzasadnione koszty związane z jej dostarczeniem do Kupującego.


 § 7. Gwarancja


 1. Kupujący zobowiązuje się do wykonywania obowiązków Gwaranta w odniesieniu do wszystkich zamontowanych przez niego urządzeń.
 2. W przypadku dalszej odsprzedaży Towaru, Kupujący będzie Gwarantem na sprzedane Towary na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej, która powinna być przekazana Kupującemu wraz z dostawą Towarów. Sprzedawca może przejąć obowiązki gwaranta w przypadkach określonych w Karcie Gwarancyjnej, tj. w przypadku upadłości lub likwidacji Kupującego. Kupujący oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.
 3. Dopuszcza się zmianę Gwaranta w trakcie trwania okresu gwarancyjnego jedynie w przypadku pisemnej zgody Użytkownika, tj. uprawnionego z gwarancji. Przejęcie przez Kupującego obsługi serwisowej dowolnych Towarów zakupionych przez Użytkownika jest jednoznaczne z przejęciem przez Kupującego obowiązków Gwaranta.
 4. Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych urządzeń przez Autoryzowanego Instalatora nie będącego Gwarantem zobowiązuje do przejęcia wszelkich obowiązków Gwaranta na dane urządzenia przez Autoryzowanego Instalatora wykonującego przeglądy. 5. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów.
 6. O ile strony nie postanowią inaczej, w okresie oraz w ramach gwarancji udzielonej przez Kupującego na zasadach określonych w OWS oraz w Umowie (w przypadku dalszej odsprzedaży Towaru), Sprzedawca będzie dostarczał Kupującemu posiadane w swoim asortymencie części zamienne do Towarów, przy czym koszt części zamiennych oraz koszt transportu będzie pokrywał Sprzedawca, jeżeli wada objęta będzie gwarancją oraz pod warunkiem należytego wykonywania przez Kupującego jego obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres naprawy ulega przedłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych.
 7. W przypadku awarii Towarów, należy postępować zgodnie z procesem zgłoszenia awarii opisanym w Karcie Gwarancyjnej. 


 § 8. Przetwarzanie danych osobowych


 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych dostępne są w Klauzuli Informacyjnej oraz Polityce Prywatności na www.klima-sklep.pl. 


 § 9. Odpowiedzialność


 1. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Towarów. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z wyłączeniem utraconych korzyści). Maksymalna wysokość odszkodowania wobec Kupującego z tytułu realizacji danej Umowy jest ograniczona do wartości Towarów objętych daną Umową. 


 § 10. Siła wyższa


 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynikłe ze zdarzeń o charakterze siły wyższej.
 2. Siłą wyższą w rozumieniu OWS jest nadzwyczajne zewnętrzne zdarzenie, niezależne od strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po dniu zawarcia Umowy, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, strajki, itp.
 3. W razie wystąpienia siły wyższej, strony przystąpią w dobrej wierze do rozmów, celem uzgodnienia toku postępowania, w szczególności ewentualnej renegocjacji albo rozwiązania Umowy. 


 § 11. Odsprzedaż urządzeń


 1. Kupujący – w przypadku dalszej odsprzedaży Towarów – zobowiązuje się do prowadzenia sprzedaży Urządzeń z nazwami handlowymi, oznaczeniami modeli, rodzaju oraz typów Urządzeń oraz etykietami używanymi do oznaczania Urządzeń zakupionych od Sprzedawcy. Kupujący ma prawo do używania logotypów Towarów wyłącznie dla celów prowadzenia dalszej odsprzedaży, wyłącznie na zasadach i w granicach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący zobowiązuje się do powstrzymywania się w związku z realizacją Umowy od wszelkich działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wizerunek oraz markę Sprzedawcy, a także do nie modyfikowania oraz nie dokonywania jakichkolwiek zmian całości lub części Towarów bez zgody Sprzedawcy. 


 § 12. Postanowienia końcowe


 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych z przedsiębiorcami (zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą art. 43.1 Kodeksu cywilnego), nie znajdują zatem zastosowania w przypadku umów zawieranych z konsumentami (zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 22.1 Kodeksu cywilnego).
 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszych OWS tracą moc wszelkie dotychczasowe umowy, porozumienia bądź ustne uzgodnienia poczynione pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym sprzeczne z OWS.
 3. Kupujący zobowiązuje się w czasie trwania Umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych w związku z jej realizacją informacji dotyczących Sprzedawcy, w tym informacji technicznych, technologicznych, handlowych (w szczególności danych dotyczących rynków zbytu, marketingu, wielkości sprzedaży, stosowanych cenników, listy oraz danych dotyczących kontrahentów, planów gospodarczych) oraz organizacyjnych przedsiębiorstw Sprzedawcy (w szczególności danych związanych ze sposobem zarządzania, przesyłaniem informacji).